Het is mogelijk dat er tijdens de opleiding aan de TCM Academie Nederland (hierna te noemen TCMA) klachten ontstaan. Deze klachten zullen te allen tijde serieus genomen worden en in behandeling worden genomen.

De cursist die een klacht heeft (hierna te noemen “klager”), kan deze indienen bij het secretariaat  van de opleiding, per email (info@tcma.nl) of per brief (TCMA-secretariaat, Sarphatikade 22, 1017 WV Amsterdam).

De cursist ontvangt binnen één week een bevestiging van ontvangst van de klacht, waarna deze zo spoedig mogelijk in behandeling zal worden genomen.

Termijn waarbinnen student mag protesteren:

 • Klacht over het examen moet binnen 28 dagen bij het secretariaat van de school worden gedeponeerd.
 • Klacht over lessen, docenten of andere zaken betrekking hebbend op TCMA, moet eveneens binnen een maand na constatering zijn ingediend.

Traject van afhandeling klachten;

 • De student gaat zijn of haar klacht bespreken met de beklaagde docent samen met de studieloopbaan begeleider van het betreffende jaar. Mocht de studieloopbaan begeleider de beklaagde docent blijken te zijn, neemt de vertrouwenspersoon van TCMA (Willy Bakers) de positie in van derde gesprekspartner.

Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt, wat na goedkeuring door beide partijen ondertekend zal worden. Mocht dit gesprek niet het gewenste resultaat opleveren voor de klager dan volgt traject 2. Overigens geldt er een geheimhoudingsplicht vanaf het moment dat de student de klacht indient heeft.

 • Het secretariaat legt de klacht voor aan de klachtencommissie van TCM Academie Nederland, welke bestaat uit een lid van het bestuur en de vertrouwenspersoon van TCMA (Willy Bakers). De klachtencommissie zal de ingediende klacht met geheimhouding voor betrokken partijen behandelen.

De klachtencommissie zal beide partijen, t.w. de klager en de beklaagde, in de gelegenheid stellen hun verhaal individueel toe te lichten. Beide partijen zullen binnen 10 werkdagen nadat het verslag over traject 1) is ingediend, uitgenodigd worden door de klachtencommissie. Aan deze stap zijn kosten verbonden, indien de klager in het ongelijk wordt gesteld, zullen deze kosten voor rekening van de klager zijn. Van deze gesprekken worden eveneens verslagen gemaakt. Mocht dit traject ook niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan gaat traject 3 van start.

De afhandeling van de klacht dient binnen een maand  te zijn afgerond. Mocht er een langere tijd noodzakelijk blijken te zijn, dan zullen partijen hiervan op de hoogte worden gesteld, inclusief de reden van het uitstel en een indicatie wanneer de klachtencommissie van TCM Academie Nederland verwacht uitspraak op de ingediende klacht te kunnen doen.

Na evaluatie en behandeling van de ingediende klacht worden zowel klager als beklaagde schriftelijk op de hoogte gebracht van de bevindingen en maatregelen van de klachtencommissie. De klachtencommissie zal de gegrondheid van de klacht en de eventueel hieruit voortvloeiende sancties uitvoerig onderbouwen.

Bevindingen van de klachtencommissie kunnen bestaan uit:

 • Ongegrond verklaring van de klacht.
 • Opgelost zijn van de klacht als beide partijen er samen zijn uitgekomen, of de klacht anderszins als opgelost kan worden beschouwd.
 • Gegrond verklaring van de klacht, waarna er sancties zullen plaats vinden.

Sancties van de klachtencommissie kunnen bestaan uit:

 • Bindend advies,  voor één of beide partijen, dat gericht is op coaching of mediation.
 • Berisping van de beklaagde met bindende afspraken bij recidivering.
 • Beëindiging van de samenwerking; voor een cursist geldt dit voor de deelname aan de opleiding en voor een docent betreft dit het afscheid van de werkzaamheden voor TCM academie Nederland,  in beide gevallen onder gehoudenheid tot een adequate financiële afwikkeling.
 • Bij het derde traject wordt een onafhankelijk mediator ingeschakeld, die samen met een afgevaardigde van de klachtencommissie de klager en beklaagde zullen aanhoren. Indien dit wenselijk zou zijn, kan dit uitgebreid worden met een derde persoon en wordt dit in overleg en met wederzijdse goedkeuring, aangewezen door de klager en de klachtencommissie. De klachtencommissie zal beide partijen, t.w. de klager en de beklaagde, in de gelegenheid stellen hun verhaal individueel toe te lichten De klachtencommissie zal de ingediende klacht met geheimhouding behandelen voor betrokken partijen.

Beide partijen zullen binnen 14 werkdagen nadat het verslag over traject 2) is ingediend, uitgenodigd worden door de klachtencommissie en mediator. Aan deze stap zijn kosten verbonden, indien de klager in het ongelijk wordt gesteld, zullen deze kosten voor rekening van de klager zijn. Van deze gesprekken worden eveneens verslagen gemaakt.

De afhandeling van de klacht dient binnen een maand  te zijn afgerond. Mocht er een langere tijd noodzakelijk blijken te zijn, dan zullen partijen hiervan op de hoogte worden gesteld, inclusief de reden van het uitstel en een indicatie wanneer de klachtencommissie van TCM Academie Nederland verwacht uitspraak op de ingediende klacht te kunnen doen.

Na evaluatie en behandeling van de ingediende klacht worden zowel klager als beklaagde schriftelijk op de hoogte gebracht van de bevindingen en maatregelen van de klachtencommissie. De klachtencommissie zal de gegrondheid van de klacht en de eventueel hieruit voortvloeiende sancties uitvoerig onderbouwen.

Bevindingen van de klachtencommissie kunnen bestaan uit:

 • Ongegrond verklaring van de klacht.
 • Opgelost zijn van de klacht als beide partijen er samen zijn uitgekomen, of de klacht anderszins als opgelost kan worden beschouwd.
 • Gegrond verklaring van de klacht, waarna er sancties zullen plaats vinden.

Sancties van de klachtencommissie kunnen bestaan uit:

 • Bindend advies,  voor één of beide partijen, dat gericht is op coaching of mediation.
 • Berisping van de beklaagde met bindende afspraken bij recidivering.
 • Beëindiging van de samenwerking; voor een cursist geldt dit voor de deelname aan de opleiding en voor een docent betreft dit het afscheid van de werkzaamheden voor TCM Academie Nederland,  in beide gevallen onder gehoudenheid tot een adequate financiële afwikkeling.

De TCM Academie Nederland behandelt klachten die ingediend zijn door cursist conform de geldende maatschappelijke en medisch-juridische normen.

Mochten beide partijen hier niet uitkomen, dan kan de klacht afgehandeld worden door de beroepsvereniging, t.w. de Nederlandse Vereniging Acupunctuur of de ZHONG.

 Het oordeel van de beroepsvereniging is voor TCM Academie Nederland bindend, eventuele consequenties zullen door TCM Academie Nederland snel worden afgehandeld.

Als de klager het oneens is met de uitspraak van de klachtencommissie, staat het de klager vrij om tegen deze uitspraak in beroep te gaan.

De klachten en de afhandeling daarvan zullen worden geregistreerd en door het secretariaat worden bewaard tot 2 jaar nadat de betrokken cursist de opleiding heeft beëindigd.  Wanneer TCM Academie Nederland verantwoordelijk blijkt te zijn, dan zal de klacht aanleiding zijn voor structurele verbetering in de organisatie van de opleiding.