HBO-didactisch geschoolde docenten

Kleine lesgroepen

Eigen Medische Basiskennis

Nr 1 in praktijk

Stage in eigen praktijken

Privacyverklaring

TCM Academie Nederland (TCMA) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TCMA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wij verwerken uw Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer en Emailadres (NAWTE) alsmede de opleiding of cursus waarvoor u zich heeft opgegeven;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als TCMA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van de administratie. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

TCMA maakt alleen gebruik van uw NAWTE-gegevens voor registratie van aanmeldingen voor de opleiding of cursussen en voor het verzenden van rekeningen naar adressen van deelnemers. Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt. Slechts naam en woonplaats worden doorgegeven aan beroepsverenigingen teneinde te voldoen aan de registratie-eisen van de beroepsverenigingen.

Onze website gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. TCMA heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tcma.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

We hebben geen Functionaris Gegevensbescherming, maar we helpen u graag met uw vragen, hiervoor kunt u contact op met info@tcma.nl

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hieraan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen, dan vernemen wij dit graag van u via  info@tcma.nl

U kunt zich bij ons aanmelden voor nieuwsbrieven. Indien u wenst te worden uitgeschreven uit het bestand van TCMA kunt u via de mail een verzoek daartoe indienen: info@tcma.nl